ಮಹಿಳಾ ಚಳವಳಿ

ಫೀಮೇಲೇ ಮೇಲು

`ಮೇಲ್ಜಾತಿಯ ಪುರುಷನು ಕೆಳಜಾತಿಯ ಸ್ತ್ರೀಯೊಡನೆ ಮದುವೆಯಾದರೆ ಅವಳೊಡನೆ ಸಂತತಿ ಎಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ, ಅಧರ ಚುಂಬನ, ಮುದ್ದಾಡುವುದು, ಸಹಶಯ್ಯೆ, ಒಂದೇ ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡಿ ಮಲಗುವುದು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡದೆ ಕೇವಲ ಅಂಗಸಂಗ ಅನುಭವಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು

`ಅಂದರೆ ಶ್ರೇಣೀಕೃತ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕೆಳಜಾತಿಯ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಮೇಲ್ಜಾತಿಯ ಪುರುಷರ ಭೋಗಕ್ಕೆ ಯಾವ ಅಡ್ಡಿಯೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕೆಳಜಾತಿಯ ಪುರುಷ ಮೇಲ್ಜಾತಿಯ ಸ್ತ್ರೀಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಭೋಗಿಸಬಾರದು ಎನ್ನುವುದು ಎಂಥ ನ್ಯಾಯ ಎನ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಕೆಳಜಾತಿಯ ಸ್ತ್ರೀಯೊಡನೆ ಮೇಲ್ಜಾತಿಯ ಪುರುಷ ಮದುವೆಯಾದರೂ ಅಂಗಸಂಗ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳುವುದೇ ಅಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ಮನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ಗೋಡೆಗಳು ಮಾನವೀಯವಾಗಿಲ್ಲ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಸಹಜ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಸಾರಕ್ಕೂ ಜಾತಿಯ ಅಡ್ಡಗಾಲು ಹಾಕುತ್ತದೆ.‘.

ಇದು ಡಾ.ಹಾಲತಿ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಬರೆದಿರುವ `ಮಹಿಳಾ ಚಳುವಳಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದೂ ಒಂದು. `ಬೆಳಗಾದರೆ ಅನೇಕ ಹೆಣ್ಣುಗಳ ಆಕ್ರಂದನವನ್ನು ಓದುತ್ತಿದ್ದೆ, ಪರಿಸರದಲ್ಲಿಯೂ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೆಎಂದು ಈ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆಯಲು ಕಾರಣ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣಿನ ದಾರುಣತೆಯನ್ನು ಓದುಗ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕದ ಯಶಸ್ಸಿದೆ.

ಲೇಖಕರು : ಡಾ ಹಾಲತಿ ಸೋಮಶೇಖರ್

ಪ್ರಕಾಶಕರು : ವಿಸ್ಮಯ ಪ್ರಕಾಶನ

ಪುಟಗಳು : 384

ಬೆಲೆ: ರೂ.250.00

ಕೃಪೆ : ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭಾ

 

Advertisements

One Response

  1. GvÀÛªÀÄ ¥ÀæAiÀÄvÀß, DzÀgÉ PÀë«Ä¹, ¤AiÀÄ«ÄvÀªÁV £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÁzsÀåªÁUÀÄwÛ®è.
    ¤ªÀÄä £ÉmïªÀPïð£À¯Éèà PÉ®ªÀÅ ¥ÀŸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß Rjâ¹zÁÝVzÉ.

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: