ಪ್ರವಾಸಿ ಕಂಡ ಇಂಡಿಯಾ (ಸಂಪುಟ 3)

ದಿವಂಗತ ಎಚ್. ಎಲ್. ನಾಗೇಗೌಡರು ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಲೇಖನಮಾಲೆಯ ಬೃಹತ್ ಸಂಪುಟವಿದು. 1963 ರಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಣಗೊಂಡ ಈ ಕೃತಿ ಈಗ ಮರುಮುದ್ರಣಗೊಂಡಿದೆ. ಕ್ರಿಸ್ತಪೂರ್ವ ಐದನೆಯ ಶತಮಾನದಿಂದ ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ 18ನೆಯ ಶತಮಾನದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದು, ಇಲ್ಲಿನ ವ್ಯಾಪಾರ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ಕಂಡು ಹೋದ ವಿದೇಶೀ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಬರೆದ ಅನುಭವಗಳ ಸಾರಸಂಗ್ರಹ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಫಾದರ್ ಥಾಮಸ್ ಸ್ಟೀವೆನ್ಸ್, ಫಾದರ್ ಅಂತೋಣಿ ಮೊನ್ಸೆರೆಟ್, ಸರ್ ಥಾಮಸ್ ರೋ ಸೇರಿದಂತೆ 16 ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಅನುವಾದಿಸಿ ಉಣ ಬಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ರೇಖಾ ಚಿತ್ರಗಳಿವೆ. ವಿದೇಶಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಓದುವಾಗ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಕಲೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಪರಿಚಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆಯಾ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ನೈಜ ಚಿತ್ರಣ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.

ಕೃಪೆ : ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ

Advertisements

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: