‘ದಿ ವೈಟ್ ಟೈಗರ್’ಗೆ ಕೆಲವು ಹೂಗೊಂಚಲುಗಳು… ಕೆಲವು ಟೊಮ್ಯಾಟೊಗಳು.

ಜಗತ್ತಿನ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬುಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬರುವ ಮೊದಲು ಬರೆದ ಕೆಲವು ವಿಮರ್ಶೆಗಳ ತುಣುಕುಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ಅರವಿಂದ ಅಡಿಗರಿಗೆ ಹೂಗೊಂಚಲುಗಳೂ ಇವೆ. ಟೊಮ್ಯಾಟೊಗಳು ಸಹ !

ಕೆಲವು ಹೂಗೊಂಚಲುಗಳು

  • “As Balram’s education expands, he grows more corrupt. Yet the reader’s sympathy for the former teaboy never flags. In creating a character who is both witty and psychopathic, Mr Adiga has produced a hero almost as memorable as Pip, proving himself the Charles Dickens of the call-centre generation.” – The Economist
  • “Aravind Adiga’s riveting, razor-sharp debut novel explores with wit and insight the realities of these two Indias, and reveals what happens when the inhabitants of one collude and then collide with those of the other. (…) The pace, superbly controlled in the opening and middle sections, begins to flag a bit towards the end. But this is a minor quibble: Adiga has been gutsy in tackling a complex and urgent subject. His is a novel that has come not a moment too soon.” – Soumya Bhattacharya, The Independent
  • “The novel’s framing as a seven-part letter to the Chinese prime minister turns out to be an unexpectedly flexible instrument in Adiga’s hands, accommodating everything from the helpful explanatory aside to digressions into political polemic. (…) One might note the distinctive narrative voice, rich with the disconcerting smell of coarse authenticity. It is simultaneously able to convey the seemingly congenital servility of the language of the rural poor as well as its potential for knowing subversion. It sends up the neo-Thatcherite vocabulary of the new rich, their absurd extravagance and gaudy taste, but manages to do it tenderly and with understanding. (…) Adiga’s style calls to mind the work of Munshi Premchand, that great Hindi prose stylist and chronicler of the nationalist movement” – Nakul Krishna, New Statesman
  • “(A)t once a fascinating glimpse beneath the surface of an Indian economic “miracle,” a heart-stopping psychological tale of a premeditated murder and its aftermath, and a meticulously conceived allegory of the creative destruction that’s driving globalization. (…) That may sound like a lot to take in, but The White Tiger is unpretentious and compulsively readable to boot.” – Scott Medintz, The New York Sun
  • “Aravind Adiga’s The White Tiger is one of the most powerful books I’ve read in decades. No hyperbole. This debut novel from an Indian journalist living in Mumbai hit me like a kick to the head (…..) This is an amazing and angry novel about injustice and power” – Deirdre Donahue, USA Today

ಕೆಲವು ಟೊಮ್ಯಾಟೊಗಳು

  • “Aravind Adiga’s first novel is couched as a cocksure confession from a deceitful, murderous philosopher runt who has the brass neck to question his lowly place in the order of things. His disrespect for his elders and betters is shocking — even Mahatma Gandhi gets the lash of his scornful tongue. (…) Balram has the voice of what may, or may not, be a new India: quick-witted, half-baked, self-mocking, and awesomely quick to seize an advantage. (…) There is much to commend in this novel, a witty parable of India’s changing society, yet there is also much to ponder. (…) My hunch is that this is fundamentally an outsider’s view and a superficial one. There are so many other alternative Indias out there, uncontacted and unheard. Aravind Adiga is an interesting talent and I hope he will immerse himself deeper into that astonishing country, then go on to greater things.” – Kevin Rushby, The Guardian
  • “I found the book a tedious, unfunny slog (…..) The tone of the writing is breezy-absurd, which means we can’t hold the writer accountable for anything that happens in the book. (…) There’s no accountability in the breezy-absurd school of literature ! Everything goes ! Nothing is real ! Lie back and open wide. (…) Echoes of the Indo-Internationalist club of literature can be heard throughout.” – Manjula Padmanabhan, Outlook India
  • “Does The White Tiger live up to its own ambitions ? Sort of. There comes a moment in this book where the narrative has a real chance to leave behind the pop and fluff of The Nanny Diaries irony and achieve a deep Orwellian insight. (…) Yes, it’s fresh, funny, different, and it will please those looking for insights into contemporary India, but The White Tiger offers something less than it might have achieved.” – Tony D’Souza, The Washington Post

Advertisements

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: