ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಗ್ರಂಥಾಲಯಕ್ಕೆ ಎರಡು ಹೊಸ ಪುಸ್ತಕಗಳು

ಶೀರ್ಷಿಕೆ: ಕಥೆ ಬರೆಯುವುದು ಹೇಗೆ? ಮತ್ತು ಇತರ ಕಥೆಗಳು ಲೇಖಕರು:ಎಂ.ಆರ್.ಶಿವಶಂಕರ್ ಪ್ರಕಾಶಕರು:ವಿನಾಯಕ ಪ್ರಕಾಶನ ಪುಟಗಳು:52 ಬೆಲೆ: ರೂ.30/-ಶೀರ್ಷಿಕೆ: ತುಂಟ ಪಿಶಾಚಿಗಳು ಲೇಖಕರು:ಎಂ.ಆರ್.ಶಿವಶಂಕರ್ ಪ್ರಕಾಶಕರು:ವಿನಾಯಕ ಪ್ರಕಾಶನ ಪುಟಗಳು:40 ಬೆಲೆ: ರೂ.30/-