ಫೈಜ್ ನಾಮಾ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಉರ್ದು ಕನ್ನಡ ಗಜಲ್ ಸವಿಯಲು ಫೈಜ್ ರೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಸಂಜೆ ಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಚಿಂತನ ಪುಸ್ತಕದ ಆಹ್ವಾನ

Kan(3.0)urdu1

Advertisements