ಕನ್ನಡದ ಓದುಗರು ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಡಿ.ಡಿ.ಕೊಸಾಂಬಿ ಅವರ ಪುರಾಣ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತವ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಮುದ್ರಣ ತಯಾರಾಗಿದೆ

pv front page

pv back cover pageಶೀಷರ್ಿಕೆ : ಪುರಾಣ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತವ ಲೇಖಕರು : ಡಿ.ಡಿ.ಕೊಸಾಂಬಿ ಅನುವಾದ: ವೇಣುಗೋಪಾಲ ಟಿ.ಎಸ್, ಶೈಲಜಾ ಪ್ರಕಾಶಕರು : ಚಿಂತನ ಪುಸ್ತಕ, ಬೆಂಗಳೂರು (9902249150)