ಕನ್ನಡದ ಓದುಗರು ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಡಿ.ಡಿ.ಕೊಸಾಂಬಿ ಅವರ ಪುರಾಣ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತವ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಮುದ್ರಣ ತಯಾರಾಗಿದೆ

pv front page

pv back cover pageಶೀಷರ್ಿಕೆ : ಪುರಾಣ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತವ ಲೇಖಕರು : ಡಿ.ಡಿ.ಕೊಸಾಂಬಿ ಅನುವಾದ: ವೇಣುಗೋಪಾಲ ಟಿ.ಎಸ್, ಶೈಲಜಾ ಪ್ರಕಾಶಕರು : ಚಿಂತನ ಪುಸ್ತಕ, ಬೆಂಗಳೂರು (9902249150)

Advertisements

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: