ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಮತ್ತು ಸಂಚಾರಿ “ಪುಸ್ತಕಪ್ರೀತಿ” ಉದ್ಘಾಟನೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 5 ಜೈ ಭೀಮ್ ಭವನ್ 3.30ಕ್ಕೆ

Kriya Madhyama Invite for Book Release on  Dec 5 Final