ಇಂದು `ಚೆ’ ಹತ್ಯೆಗೀಡಾದ ದಿನ

`ಚೆ’ ಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವರ `SOCIALISM AND MAN IN CUBA’ ಪುಸ್ತಕದ ಕೆಲವು ವಾಕ್ಯಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ

In order to develop a new culture, work must acquire a new status.14 Human beings-as-commodities cease to exist, and a system is installed that establishes a quota for the fulfillment of one’s social duty. The means of production belong to society, and the machine is merely the trench where duty is performed.
A person begins to become free from thinking of the annoying fact that one needs to work to satisfy one’s animal needs. Individuals start to see themselves reflected in their work and to understand their full stature as human beings through the object created, through the work accomplished. Work no longer entails surrendering a part of one’s being in the form of labor power sold, which no longer belongs to the individual, but becomes an expression of oneself, a contribution to the common life in which one is reflected, the fulfillment of one’s social duty.
We are doing everything possible to give work this new status as a social duty and to link it on the one hand with the development of technology, which will create the conditions for greater freedom, and on the other hand with voluntary work based on the Marxist appreciation that one truly reaches a full human condition when no longer compelled to produce by the physical necessity to sell oneself as a commodity.
Of course, there are still coercive aspects to work, even when it is voluntary. We have not transformed all the coercion that surrounds us into conditioned reflexes of a social character and, in many cases, is still produced under the pressures of one’s environment. (Fidel calls this moral compulsion.) There is still a need to undergo a complete spiritual rebirth in one’s attitude toward one’s own work, freed from the direct pressure of the social environment, though linked to it by new habits. That will be communism.
The change in consciousness does not take place automatically, just as change in the economy does not take place automatically. The alterations are slow and not rhythmic; there are periods of acceleration, periods that are slower, and even retrogressions.

ಹೊಸದೊಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಲು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಸ್ಥಾನಮಾನ ದೊರೆಯಬೇಕು. ಮಾನವ ಒಂದು ಸರಕಾಗಿ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಭಾಗದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕರ್ತವ್ಯ ಪೂರೈಸುವಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಂದನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಸಾಧನಗಳೆಲ್ಲವೂ ಇಡೀ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಮತ್ತು ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು ಕೇವಲ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಕಂದಕಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಒಬ್ಬ ಮಾನವ ತಾನು ತನ್ನ ಮೃಗೀಯ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಜಿಗುಪ್ಸೆ ತರುವ ಆಲೋಚನೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತನಾಗತೊಡಗುತ್ತಾನೆ. ಅವನು ತನ್ನ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರತಿಫಲನವಾಗುವುದನ್ನು ಕಾಣತೊಡಗುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ತಾನು ರಚಿಸಿದ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಧಿಸಿದ ಕೆಲಸಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾನವನಾಗಿ ತನ್ನ ಔನ್ನತ್ಯವನ್ನು ಅರಿಯತೊಡಗುತ್ತಾನೆ. ಕೆಲಸವೆಂದರೆ ತನ್ನ ಶ್ರಮ ಶಕ್ತಿಯ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಮಾರುವ ಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ, ಅದು ಕೇವಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದಾಗಿ ಉಳಿಯದೆ ಸ್ವಂತದ ಒಂದು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ, ಸಮುದಾಯಿಕ ಬದುಕಿಗೆ ಒಂದು ಕಾಣಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರತಿಫಲನವನ್ನು, ತನ್ನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕರ್ತವ್ಯದ ಈಡೇರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾನೆ.
ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕರ್ತವ್ಯದ ಹೊಸ ಸ್ಥಾನಮಾನ ನೀಡಲು ನಾವು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಒಂದೆಡೆ ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನೀಡಬಹುದಾದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಮಾನವ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಒಂದು ಸರಕಾಗಿ ಮಾರಿಕೊಳ್ಳುವ ಭೌತಿಕ ಒತ್ತಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾನವೀಯ ಹಂತ ತಲುಪುತ್ತಾನೆ ಎಂಬ ಮಾಕ್ಸ್ ವಾದಿ ಪರಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಸ್ವಯಂಸೇವಾ ಕೆಲಸದೊಂದಿಗೆ ಬೆಸೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದೇವೆ. ನಿಜ, ಆಗಲೂ ಕೆಲಸ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತವಾಗಿದ್ದಾಗಲೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಲಪ್ರಯೋಗದ ಅಂಶಗಳು ಇನ್ನೂ ಇರುತ್ತವೆ. ಮಾನವ ಇನ್ನೂ ತನ್ನ ಸುತ್ತಲಿರುವ ಇಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಬಲವಂತವನ್ನು ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ವರೂಪದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ತನ್ನ ಪರಿಸರದ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ (ಫಿಡೆಲ್ ಇದನ್ನು ನೈತಿಕ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ). ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಕೆಲಸದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನೇರ ಒತ್ತಡಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ವಾತಾವರಣದಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿ, ಆದರೆ ಅದೇ ವೇಳೆಗೆ ಹೊಸ ರೂಢಿಗಳಿಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಂತೆ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮರುಹುಟ್ಟನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಅಗತ್ಯ ಈಗಲೂ ಇದೆ. ಅದೇ ಕಮ್ಯುನಿಸಂ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.
ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಹೇಗೆ ತನ್ನಿಂದ ತಾನೆ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲವೋ ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರಜ್ಞಾಮಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಬದಲಾವಣೆ ತನ್ನಿಂದ ತಾನೆ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾವಣೆ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ, ತಾಳಬದ್ಧವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ತೀವ್ರಗತಿಯ ಅವಧಿಗಳಿರುತ್ತವೆ, ಮಂದಗತಿಯ ಅವಧಿಗಳಿರುತ್ತವೆ, ಹಿನ್ನಡೆಯ ಅವಧಿಗಳೂ ಇರುತ್ತವೆ.

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: