ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ – ವಾರ್ತಾ ಭಾರತಿ ವರದಿ

ಜಿ.ಎನ್.ದೇವಿ ಅಯ್ದ ಬರಹಗಳ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ : ವಾರ್ತಾಭಾರತಿ ವರದಿ