ಜನನುಡಿ – ನುಡಿ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ

Inv - Jananudi

ಮಾರ್ಕ್ಸ್‌ವಾದದ ಮೂಲಕೃತಿಗಳ ಮರು-ಓದು ಮಾಲಿಕೆ ಯ 3 ಪುಸ್ತಕಗಳ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಬನ್ನಿ

Maru Odu - Invitation