ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ – ಯಾರೂ ತುಳಿಯದ ಹಾದಿ


ಕೃಪೆ : ಪ್ರಜಾವಾಣಿ

ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು ಮತ್ತು ಶೈವ ಪ್ರತಿಭೆ

ಲೇಖಕರು : ಡಾ. ಡಿ. ಆರ್. ನಾಗರಾಜ್

ಕೃಪೆ : ಕರ್ಮವೀರ